Wikia


Inleiding

Elke periode moet je een themamoduul volgen. Dit heb je een keer per week en het duurt de gehele dag. Je wordt ingedeeld in groepjes. Samenwerken is daarom ook een belangrijk onderdeel van Thema. Het is hard werken, maar vooral heel leerzaam en praktisch.

Projecten

Het is de bedoeling dat je in een periode een project opzet. Je krijgt een opdracht van een zogenaamde opdrachtgever(docent). De eerste periode van het eerste jaar zul je een ander soort Thema krijgen. Hier krijg je elke Themales een kleine opdracht die je moet uitvoeren, bijvoorbeeld een sollicitatievideo. Hier staat het centraal dat je elkaar beter leert kennen en erachter komt waar Thema om draait. Latere periodes krijg je een gehele periode om te werken aan een project met je groepje.

Wat moet je je voorstellen bij het opzetten van een project? Een opdracht kan zijn: het opzetten van een nieuw product of een reclamecampagne. Dit klinkt heel moeilijk, maar bij andere modules leer je veel. Die informatie kan je weer toepassen op Thema.

Competentiegericht

Tijdens een themamodule werk je niet alleen hard aan het project met je teamgenoten, ondertussen ben je ook bezig met het het behalen van een competentie, wat ook weleens werkproces word . Hiermee bewijs je en laat je uiteindelijk zien wat je kan, waarbij zowel de realisatie van organisatiedoelen als ontwikkelingsmogelijkheden voor de individuele werknemers centraal staan
Bij elke thema kan je bepaalde werkprocesse behalen en dit bepaald of je over gaat naar het volgende jaar.

Competenties voor Mediamanagement
1.1 Promoot het bedrijf
1.2 Analyseert wensen en behoeften van klanten / de mediamarkt.
1.3 Formuleert een passend advies tav mediaproducten
1.4 Onderhandelt over prijzen en voorwaarden en sluit contracten af
1.5 Pleegt acquisitie voor mediaproducten
2.1 Maakt een plan van aanpak (projectplan)
2.2 Plant de mediaproductie
2.3 Regelt de medewerking door derden en aansprakelijkheid rond een productie
2.4 Beheert de financiën binnen het project
2.5 Managet beschikbare tijd, middelen en informatiestromen
2.6 Borgt de kwaliteit van mediaproducten
2.7 Zorgt voor de naleving van veiligheids-, arbo-, en milieuvoorschriften
2.8 Stuurt interne / externe medewerkers aan.
3.1 Zorgt voor (mediumneutrale) archivering van content
3.2 Bepaalt welke content geschikt is
3.3 Beheert content

Uitleg compententies

Competenties voor Mediamanagement
1.1 werkproces Promoot het bedrijf

Omschrijving De medewerker Mediamanagement informeert de klant/de markt correct over mediaproducten, signaleert (potentiële) klantvragen bij lopende opdrachten en speelt deze door. Gewenst resultaat Het bedrijf heeft meer naamsbekendheid en/of de mediaproducten hebben meer naamsbekendheid. Kennis, attitude en gedrag van de doelgroep veranderen mogelijk ten gunste van het aanbod.

1.2 werkproces Analyseert wensen en behoeften van klanten/de mediamarkt

Omschrijving De medewerker Mediamanagement volgt ontwikkelingen in het vakgebied, o.a. door contact te onderhouden met branchegenoten. Hij achterhaalt de wensen en behoeften van de klant/de mediamarkt en registreert deze. Gewenst resultaat Het bedrijf heeft inzicht in de wensen en behoeften van de klant/de markt.

1.3 werkproces Formuleert een passend advies t.a.v. mediaproducten

Omschrijving De medewerker Mediamanagement vertaalt de behoefte van de klant/de markt in een plan voor product of campagne. Vervolgens overlegt hij over vormgeving en functionaliteiten met de verantwoordelijke en over de technische realisatie met de hiervoor verantwoordelijke, en bespreekt hij de mogelijkheden in het projectteam met het oog op planning, afstemming, inzet en middelen. Daarna stelt hij een voorlopig advies op en bespreekt hij de mogelijkheden met de klant met het oog op doelgroep en gekozen medium. Eventuele wijzigingen n.a.v. het overleg met de klant verwerkt hij vervolgens in het definitieve advies, dat hij ten slotte aan de klant presenteert. Gewenst resultaat Er is een passend advies voor mediaproduct of campagne waarmee aan de verwachtingen van de klant wordt voldaan. Het advies is met de hiervoor verantwoordelijken afgestemd. Er vindt een passende presentatie van het advies aan de klant plaats. De klant is enthousiast over het advies.

1.4 werkproces Onderhandelt over prijzen en voorwaarden en sluit contracten afOmschrijving De medewerker Mediamanagement stelt een overzicht op van de verschillende opties die hij heeft om diensten uit

te besteden en bestanden en materialen in te kopen. Vervolgens vraagt hij offertes aan, die hij beoordeelt. Daarna onderhandelt hij over prijs, kwaliteit en leverings- en betalingsvoorwaarden. Na die onderhandeling sluit hij contracten af en koopt hij materialen, bestanden, diensten en mediaonderdelen in.

1.5 werkproces Pleegt acquisitie voor mediaproducten

Omschrijving De medewerker Mediamanagement neemt het initiatief om de klant/de markt te benaderen en te enthousiasmeren. Hij maakt de klant/de markt attent op de diversiteit aan producten die het bedrijf levert. Hij signaleert kansen bij bestaande klanten/markten/lopende opdrachten en benut deze. Hij verkoopt mediaproducten. Hij zoekt contacten met prospects en klanten en onderhoudt deze contacten. Ten slotte zet hij een systeem op waarin hij gegevens over prospects en/of klanten registreert. Hij beheert dit systeem. Gewenst resultaat De medewerker Mediamanagement behaalt goede verkoopcijfers op basis van goede klantcontacten/goede marktingangen en zorgt voor een actuele relatieregistratie van prospects en klanten.

2.1 werkproces Maakt een plan van aanpak (projectplan)

Omschrijving De medewerker Mediamanagement voert overleg met het projectteam. Hij bepaalt de kaders met betrekking tot de vormgeving, functionaliteiten en technische realisatie. Daarnaast bepaalt hij welke organisatorische zaken geregeld moeten worden. Hij stemt het budget af met de leidinggevende. Op basis hiervan maakt hij een plan van aanpak. Gewenst resultaat Er is een realistisch plan van aanpak, dat is afgestemd en past bij het goedgekeurde advies.

2.2 werkproces Plant de mediaproductieOmschrijving De medewerker Mediamanagement stelt binnen een project de werkzaamheden en middelen vast en stelt prioriteiten

aan de werkzaamheden. Hij bepaalt welke specialismen ingezet moeten worden, regelt een taakverdeling en zorgt voor afstemming in het (project)team. Hij plant de inzet van mensen, middelen en alle andere elementen voor de projectvoering/mediaproductie en legt deze planning vast. Gewenst resultaat Er is een realistische planning, die wordt uitgevoerd en vastgelegd. Hierbij zijn alle noodzakelijke elementen op het juiste moment op de juiste plaats.

2.3 werkproces Regelt de medewerking door derden en aansprakelijkheid rond een productieOmschrijving De medewerker Mediamanagement signaleert juridische zaken rond een productie. Verder regelt hij met betrokkenen

de gebruiksrechten, toestemming en/of aansprakelijkheid en komt hij op voor eigen rechten bij gebruik/misbruik van concepten, producten en diensten door derden. Gewenst resultaat De medewerking door instanties, copyrights, auteursrechten, licenties enz. zijn formeel geregeld en eigen rechten zijn zoveel mogelijk gewaarborgd.

2.4 werkproces Beheert de financiën binnen het projectOmschrijving De medewerker Mediamanagement stelt de projectbegroting op en bewaakt de financiën. Hij voert een voor- en

nacalculatie uit en maakt per project financiële overzichten, die hij analyseert. Hij signaleert knelpunten en grijpt in als het budget dreigt te worden overschreden. Vervolgens komt hij met voorstellen om de financiële knelpunten op te lossen. Gewenst resultaat Het project/de productie is vormgegeven binnen de grenzen van het budget en er zijn actuele financiële overzichten.

2.5 werkproces Managet beschikbare tijd, middelen en informatiestromen

Omschrijving De medewerker Mediamanagement voert overleg met betrokkenen over het projectverloop. Hij zorgt ervoor, dat betrokkenen zich aan gemaakte afspraken houden. Hij regelt zaken die nodig zijn voor de projectvoortgang, bewaakt de projectvoortgang en grijpt in wanneer de voortgang in de knel komt. Hij regelt dat (tussen)producten op tijd worden geleverd. Hij maakt keuzes uit alle informatiestromen, is voorbereid op diverse scenario’s en blijft rustig bij onverwachte gebeurtenissen. Hij verantwoordt werkzaamheden en beheert alle projectdocumenten en relevante (deel) producten. Hij evalueert het project en rapporteert over het projectverloop en resultaat aan zijn leidinggevende. Gewenst resultaat De voortgang van het project blijft gewaarborgd, tijd en middelen zijn optimaal benut en informatiestromen zijn in goede banen geleid.

2.6 werkproces Borgt de kwaliteit van mediaproducten

Omschrijving De medewerker Mediamanagement gaat na of aangeleverde materialen en (tussen)producten aan de kwaliteitsvereisten van klant en bedrijf voldoen, geeft tips, suggesties en voorstellen ter verbetering en signaleert fouten/onvolkomenheden. Ook zorgt hij ervoor, dat fouten hersteld worden. Hij stelt de tevredenheid van de klant vast over het opgeleverde product. Bij klachten gaat hij na waar het fout gegaan is en komt hij met voorstellen tot oplossing. Ook handelt hij klachten administratief af. Gewenst resultaat De gewenste kwaliteit wordt bereikt en kwaliteitszorg binnen het bedrijf is gewaarborgd.

2.7 werkproces Zorgt voor de naleving van veiligheids-, arbo- en milieuvoorschriftenOmschrijving De medewerker Mediamanagement zorgt ervoor, dat veiligheids-, arbo- en milieuvoorschriften worden nageleefd en

dat fouten op dit gebied hersteld worden. Gewenst resultaat De kwaliteit op het gebied van veiligheids-, arbo- en milieuvoorschriften wordt gewaarborgd.

2.8 werkproces Stuurt interne/externe medewerkers aanOmschrijving De medewerker Mediamanagement stelt het projectteam samen en delegeert werkzaamheden en bevoegdheden. Hij

organiseert werkoverleg en zit vergaderingen voor. Hij coacht interne en externe medewerkers bij de uitvoering van werkzaamheden. Hij zorgt voor een goede samenwerking en werksfeer, gaat discreet om met personeelsinformatie, geeft medewerkers feedback, stimuleert, complimenteert en motiveert medewerkers. Gewenst resultaat De medewerkers zijn goed begeleid en gemotiveerd.

3.1 werkproces Zorgt voor (mediumneutrale) archivering van contentOmschrijving De medewerker Mediamanagement maakt duidelijk volgens welke technische specificaties de content moet worden

aangeleverd en maakt hierover afspraken. Hij archiveert de content of delegeert de archivering van content aan anderen. Waar nodig, maakt hij gebruik van software voor contentmanagement. Gewenst resultaat Content is gestructureerd, gebruiksvriendelijk (en mediumneutraal) gearchiveerd

3.2 werkproces Bepaalt welke content geschikt isOmschrijving De medewerker Mediamanagement maakt een selectie uit door externen aangeboden content, controleert door

internen of externen aangeleverde content op inhoud en laat, indien nodig, content maken. Verder zorgt hij ervoor, dat content voldoet aan inhoudelijke voorwaarden (medium, doelgroep) en dat door internen of externen aangeleverde content wordt gecontroleerd op technische specificaties. Ook stelt hij vast welke content wordt vastgelegd (o.a. in een database). Gewenst resultaat De content sluit aan bij de inhoudelijke voorwaarden en kan op de vereiste manier worden gebruikt en hergebruikt.

3.3 werkproces Beheert contentOmschrijving De medewerker Mediamanagement bepaalt op welke manier content wordt vastgelegd en zorgt ervoor, dat

relevante informatie als metadata aan de content wordt gekoppeld. Hij maakt gebruik van software voor contentmanagement. In overleg met deskundigen stelt hij vast op welke manier de content wordt gearchiveerd. Bij een verzoek om content zorgt hij ervoor, dat deze wordt geleverd volgens de opgegeven specificaties. Ten slotte signaleert hij knelpunten in het contentbeheerssysteem en komt hij met voorstellen ter verbetering. Gewenst resultaat Er is een actueel (digitaal of fysiek) contentbeheerssysteem met een gestroomlijnde data in- en output. Content is gespecificeerd.


Product en proces

Per week moet je verschillende producten inleveren, afhankelijk van wat de klant wilt. Je moet bijvoorbeeld iedere week een nieuwe dagplanning, strokenplanning maken etc. Dat is een standaard product van een werkproces.

Om een goed product te maken is het belangrijk om een goede taakverdeling te maken in het team. Zodat je het deadline kunt halen voor het product en het proces.

779915898 5 N7O
722124207 5 ODHd

Refelectie schrijven.

Bij elke Thema dag moeten we op het einde van de dag een reflectie schrijven. Hierin moesten we onze ervaringen tijdens thema refelecteren. Tijdens het Thema gebeurt er natuurlijks van alles, je werkt samen in een groep waarin van alles fout kan gaan. In de reflectie vertel wat er goed is gegaan en wat fout ging. Je vertelt natuurlijk niet alleen dat het ging goed, maar je vertelt wat ging er goed? Hoe kwam dat ? Je gaat eigenlijk veel dieper het verhaal in. Van een refelectie schrijven kan je veel leren, je maakt een terugblik op de dag. Hierin wordt eigenlijk van alles duidelijker. Ook kan je aan een refelectie zien of je vooruit bent gegaan. Je kan altijd in een refelectie terug kijken en vergelijken wat je nu wel geleerd hebt en toen niet wist.

Het verloop van een themadag

Hoe verloopt een themadag? Een themadag bestaat niet zomaar uit een paar uur, maar dan zit je de hele dag met je groepje te werken. Een themamodule is gericht op projecten. Een dag lang is meestal van 09.00 uur tot 16.15 uur. In die dag heb je wel om 12.00 uur en om 15.00 uur een half uur pauze. Altijd start thema met een introductie. Met thema is het belangrijk dat het een automatisme wordt dat je een notulen, een dagplanning en een dagreflectie levert. In een notulen staat beschreven wat je hebt besproken in het groepsoverleg met je groepje. Daarin staan ook alle taken van ieder groepslid in, zo weet je wat er allemaal te doen staat die dag. Ook word er een persoon aangewezen die elk themadag een dagplanning maakt. In de dagplanning word er ook de hele planning beschreven per groepslid en per dag. In het thema moet je ook een strokenplanning maken, dat is geen taak voor ieder themadag. Daarin staat de planning voor de hele periode. En om 16.00 uur maak je met je hele groepje de dagreflectie. Dan kijk je terug op de themadag.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki